[UPDATE LIÊN TỤC] CÁC ĐẠO LUẬT ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CẦN BIẾT

Tổng hợp các điều luật đầu tư bất động sản cần biết (P1)
 1. Nghị định 06/2020/NĐ-CP: Sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
 2. Nghị định số 91/2019/NĐ – CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 3. Nghị định số 96/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về khung giá đất
 4. Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
 5. Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
 6. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 7. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 8. Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 9. Nghị định số 121/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
 10. Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
 11. Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
 12. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 13. Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
 14. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
 15. Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
 16. Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước
 17. Nghị định số 79/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
 18. Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng
 19. Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 20. Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

(Chi tiết xem file đính kèm)
 

Đính kèm

Tổng hợp các điều luật đầu tư bất động sản cần biết (P2)
 1. Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 2. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật nhà ở
 3. Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
 4. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
 5. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
 6. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
 7. Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
 8. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 9. Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 10. Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 11. Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về khung giá đất
 12. Nghị định số 102/2014/NĐ-CP V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 13. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 14. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền sử dụng đất
 15. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 16. Nghị định số 43/2014/ NĐ - CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
 17. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất
 18. Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
 19. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 20. Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

(Chi tiết xem file đính kèm)
 

Đính kèm

Tổng hợp các điều luật đầu tư bất động sản cần biết (P3)

 1. Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 2. Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
 3. Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 4. Nghị định 15/2013/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 5. Nghị định 99/2012/NĐ-CP
 6. Nghị định 11/2013/NĐ-CP
 7. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP
 8. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
 9. Thông tư 17/2012/TT/NHNN
 10. Nghị định số 24/2012/NĐ-CP
 11. Nghị định số 95/2011/NĐ-CP
 12. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP
 13. Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
 14. Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, thay thế Nghị định 151/2006/NĐ-CP và Nghị định 106/2008/NĐ-CP.
 15. Nghị định 62/2011/NĐ-CP Về thành lập Thành phố thuộc Tỉnh, Thị Xã, Quận, Phường, Thị Trấn do Chính phủ ban hành
 16. Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 17. Nghị định 153/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kinh doanh Bất động sản
 18. Nghị định 24/2011/NĐ-CP
 19. Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 20. Nghị định 24/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao
(Chi tiết xem file đính kèm)
 

Đính kèm

Tổng hợp các điều luật đầu tư bất động sản cần biết (P4)

 1. Nghị định 123/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng
 2. Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 3. Nghị Định 121/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 4. Nghị định 120/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
 5. Nghị định 114/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về bảo trì công trình xây dựng
 6. Nghị định 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
 7. Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ
 8. Nghị định 88 ngày 19/10/2009 của chính phủ Hướng dẫn về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 9. Nghị định 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Chính phủ ban hành
 10. Nghị định 61/CP Hướng dẫn về mua bán và kinh doanh nhà ở

(Chi tiết xem file đính kèm)
 

Đính kèm

chấm hóng cùng bác😁 em cũng đang quan tâm đến luật của năm nay xem có gì thay đổi ko. Lâu lắm group này mới có chuyên gia như chủ thớt!
 
Đây mọi người tham khảo thêm một số điểm mới trong luật bất động sản năm nay nhé!

Cập nhật danh sách luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 2020

Trong năm 2020, luật kinh doanh bất động sản đi kèm các quy định về sử dụng đất đai - nhà ở có nhiều thay đổi. Dưới đây là danh sách những điều luật có hiệu lực từ năm nay.

1. Xử phạt lên đến 1 tỷ đồng với nhiều vi phạm đất đai


Bắt đầu từ 05/01/2020, Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai có hiệu lực. Theo đó, có nhiều vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai có thể bị xử phạt lên đến 1 tỷ đồng, bao gồm: Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở, không làm Sổ hồng cho người dân, phân lô bán nền sai.

2. Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 của 63 tỉnh thành

Trong Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất được ban hành ngày 19/12/2019, các tỉnh sẽ phải xây dựng một Bảng giá đất mới để áp dụng thực hiện trong 5 năm từ 2020 - 2024. Theo đó, Bảng giá đất này sẽ được sử dụng để làm căn cứ trong: Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; tính thuế sử dụng đất,…

3. Quy định mới trong việc xây dựng tầng tum, tầng lửng

Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Theo đó:

- Công trình có tầng tum không tính vào số tầng của công trình khi chỉ dùng để bao che lồng cầu thang bộ hoặc giếng thang máy, bao che các thiết bị công trình (nếu có), phục vụ mục đích lên mái và cứu nạn, có diện tích không vượt quá 30% diện tích của sàn mái.

- Đối với nhà ở riêng lẻ, tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi diện tích sàn tầng lửng không vượt quá 65% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới.

Lưu ý: Mỗi công trình chỉ được phép có một tầng lửng không tính vào số tầng của công trình.

4. Thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư này, các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm:

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất;

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liên với đất hình thành trong tương lai;

- Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật;

- Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp;

- Xóa đăng ký thế chấp.

So với Thông tư cũ (Thông tư 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT) thì bổ sung thêm 01 trường hợp đăng ký thế chấp là đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
1,672
Bài viết
4,590
Thành viên
33,123
Thành viên mới nhất
dieuly.mdl
Bên trên